Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkiezing Musical Awards AD Publieksprijs. De verkiezing wordt georganiseerd door het Algemeen Dagblad, onderdeel van De Persgroep Nederland BV gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34 17 29 06 (hierna: de organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

 

Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.

3. Genomineerde: Nederlandse musical waarop een stem kan worden uitgebracht.

4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014

5. Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven op de internetsite www.ad.nl/musicalawards

6. Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een prijs wint.

7. Internetsite: www.ad.nl/musicalawards

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

 

Deelname en stemmen is gratis

Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers. Uitzondering hierop vormt het uitbrengen van een stem via SMS tijdens de finaleronde, zie de paragraaf Stemmen via SMS voor meer informatie hierover.

 

De prijzen

Door een stem uit te brengen wordt kans gemaakt op de volgende prijzen:

Hoofdprijs: Twee tickets voor elk van de 15 nieuwe musicals* + 2 VIP tickets incl hapje en drankje voor het Gala op donderdagavond 12 januari 2017

* Soldaat van Oranje, De Marathon, Anatevka, Into the Woods, A Chorus Line, Snorro, Vals- Thrillermusical, Adèle, Conny, Jasperina - De Grote Drie, Burn Out, geen tijd voor, From Sammy with Love, The Bodyguard, The Lion King, HAIR, Musicals in concert – live on tour, Ciske de Rat.


Overige prijzen:
Elke 1000ste stemmer wint tot en met 9 januari 2017 twee gratis kaarten voor het Musical Awards Gala op 12 januari 2017.

 

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem en het winnen van prijzen

Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, maak je kans op de prijzen. De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de verkiezing.

 

De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

 

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

 

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

 

Tell-a-friend

Via deze verkiezing kun je eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen.

 

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

 

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of Genomineerden gehouden zijn.


Stemprocedure

Er kan maximaal 1 keer per stemronde een stem uitgebracht worden per e-mailadres en in de finaleronde mag er ook per SMS gestemd worden. Tijdens de live-uitzending op 12 januari 2017 op NPO1 kan er ook nog gestemd worden door het bellen van telefoonnummer. 

Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmenter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-)automatischzijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfdee-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.

De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een stemmer te diskwalificeren en/of stemmen niet mee te tellen.

Bij het uitbrengen van een stem wordt expliciet toestemming gegeven aan AD om u te benaderen danwel informatie te verstrekken. Het AD is verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van AD.

 

Stemmen via SMS

Stemmen via SMS kan alleen in de finaleronde. Ter bevestiging van een stem via SMS wordt 1 SMS-bericht retour verzonden. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 0,35 (exclusief de kosten van de mobiele telefoon). Met een stem via SMS wordt tevens kans gemaakt op de prijzen.

Indien bij het stemmen via SMS een onjuiste code of een onjuist bericht wordt verstuurd, wordt een bericht retour verzonden waarin staat dat het bericht niet verwerkt kan worden omdat het bericht of de gebruikte code onjuist zijn. Ook de kosten van dit retour verzonden SMS bericht bedragen eenmalig € 0,35 (exclusief de kosten van de mobiele telefoon).

De organisatie behoudt zich het recht voor om naar het mobiele nummer waarmee via SMS is gestemd een gratis SMS-bericht te versturen met informatie over de verkiezing. Hieraan zijn voor de ontvanger geen kosten verbonden. Mocht een stemmer deze gratis SMS-berichten van de organisatie niet willen ontvangen, dan kan dat worden doorgegeven per e-mail via info[@]admusicalawards.nl onder vermelding van het betreffende mobiele telefoonnummer.

 

Stemmen via Telefoonnummer

Tijdens de live-uitzending op 12 januari 2017 op NPO1 kan er ook gestemd worden door het bellen van een telefoonnummer. De kosten hiervan bedragen € 0,35 per gesprek (exclusief de kosten van de mobiele telefoon).

 

Genomineerden mogen geen prijzen beschikbaar stellen

Vanuit de organisatie van de verkiezingen maken stemmers kans op prijzen. Het is niet toegestaan dat genomineerden zelf nog extra prijzen beschikbaar stellen aan stemmers.

 

Informatie, (win)acties en aanbiedingen van AD

Via de internetsite en e-mailberichten van de verkiezing kunnen informatie, (win)acties en aanbiedingen van AD worden gecommuniceerd. Voor zowel de inhoud als de vorm van deze informatie, (win)acties en aanbiedingen kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt voor iedere uit deze informatie, (win)acties en aanbiedingen van AD voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van of enig verband houdt met de informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden.

 

De prijzen en de prijswinnaars

Uitsluitend indien een stem op juiste wijze volledig is uitgebracht en is bevestigd via de link in de bevestigingsemail dan maakt de stemmer kans op het winnen van de prijzen. Voor iedere prijs die te winnen valt via de verkiezing wordt de prijswinnaarvastgesteld door middel van loting. Er vindt per prijs een aparte loting plaats, alle stemmers hebben bij iedere loting een gelijke kans. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijswinnaars krijgen automatisch bericht per e-mail en worden op de internetsite gepubliceerd. Prijswinnaars moeten zich binnen een maand na bekendmaking melden bij de organisatie om de prijzen in ontvangst te nemen.De prijzen kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen zoals weergegeven op de internetsite. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en niet in te wisselen voor geld.De prijs vervalt indien de prijswinnaar zich niet binnen een maand na bekendmaking meldt bij de organisatie of indien de prijswinnaar overlijdt.

 

Publicatie prijswinnaars

Door het uitbrengen van een stem verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatieverantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

 

Intellectueel

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logos alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

 

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. De organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Volg ons op:
facebook-f-256
twitter-256-groter